Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Bij Casio Frankrijk (hierna “Casio” genoemd) vinden we bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe Casio (hierna ook “wij” genoemd) gebruikmaakt van de persoonsgegevens die worden opgeslagen via www.casio-education.frwww.casio-education.be (“de website van Casio”) en hoe wij deze gegevens beschermen.

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens over u, waaronder uw titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons altijd aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie (EU) en aan de andere wettelijke bepalingen die in uw land gelden voor het beschermen van persoonsgegevens.

Wij mogen volgens die regels alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als u ons daarvoor eerst toestemming hebt gegeven of wanneer het wettelijk is toegestaan om gegevens te verwerken. In dit document informeren wij u over het soort en de hoeveelheid persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, en over het doel daarvan.

Mochten wij in het kader van ons productaanbod of onze diensten externe dienstverleners inschakelen, of uw gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden of analyses, dan vindt u in dit document ook daar uitvoerige informatie over. Wij vermelden in dat geval ook welke criteria daarvoor zijn vastgesteld en hoe lang wij gegevens bewaren. Ook vindt u in dit document informatie over de rechten die u hebt wanneer gegevens van u worden verwerkt.
Deze privacyverklaring gaat alleen over de website van Casio. Mocht u door het aanklikken van een link op de website van een ander bedrijf of een andere organisatie terechtkomen, dan kunt u daar lezen hoe die andere sites met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (Casio)

Casio is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften uit de AVG over de bescherming van persoonsgegevens en ook voor de naleving van alle andere wettelijke Europese privacyregels (en wordt daarom “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd). Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens op onze website, dan kunt u contact opnemen met:

Casio France

Direction Administrative
Immeuble Iliade Bat A
23 avenue Carnot
91300 MASSY

FRANKRIJK
E-mail protectiondesdonnees@casio.fr

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Als betrokkene kunt u met vragen of suggesties over de bescherming van gegevens ook altijd rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van deze functionaris luiden als volgt:

Casio France

Direction Administrative
Immeuble Iliade Bat A
23, avenue Carnot
91300 MASSY, FRANKRIJK
E-mail: protectiondesdonnees@casio.fr

Meer over de rechtsgrondslag en de bewaartermijn

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u ons toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken, dan is daarmee voldaan aan de voorwaarde die in artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG wordt gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
Als wij persoonsgegevens verwerken om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, dan mag dat op grond van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Ook als we al bepaalde persoonsgegevens verwerken voordat we een overeenkomst met u hebben gesloten, dan is dat toegestaan op grond van dezelfde bepaling.

Wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dan doen we dat op grond van artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG. Als het verwerken van persoonsgegevens nodig is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dan doen we dat op grond van artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG.
Verwerken wij uw persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde te kunnen behartigen, en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan die belangen, dan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Bewaartermijn en wissen van gegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens in principe net zo lang als nodig is voor het concrete doel daarvan. Als het nergens meer voor nodig is om uw gegevens te bewaren, dan worden zij gewist of geblokkeerd.
Soms wordt echter in Europese of nationale wetgeving of in andere wet- en regelgeving voorgeschreven dat wij gegevens langer moeten bewaren dan nodig is voor onze eigen verwerking. Na het verstrijken van deze bewaartermijnen wissen wij uw gegevens of blokkeren we ze.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan wordt u in de AVG de “betrokkene” genoemd. Als betrokkene mag u zich bij Casio op de volgende rechten beroepen:

 • Recht om informatie op te vragen over de verwerking: in de wet is vastgelegd dat u altijd mag vragen of wij al dan niet persoonsgegevens verwerken. Doen wij dat, dan mag u ook vragen hoe ver die gegevensverwerking gaat.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om Casio uw gegevens te laten verbeteren en/of aan te vullen als de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om de verwerking te beperken: onder bepaalde voorwaarden kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht om gegevens te laten wissen: onder bepaalde voorwaarden kunt eisen dat Casio uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert. Als het verwerken van uw gegevens nodig is voor een goede dienstverlening, dan geldt het recht om uw gegevens te laten wissen niet.
 • Recht op informatie: als u bij Casio gebruik hebt gemaakt van uw recht op inzage, wissing of beperking van de verwerking, dan moet Casio deze rectificatie of wissing van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking doorgeven aan iedereen die uw persoonsgegevens heeft ontvangen, tenzij dat onmogelijk blijkt te zijn of daarvoor buitensporig veel middelen moeten worden ingezet.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Casio hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden hebt u bovendien het recht om deze gegevens aan een ander bedrijf door te geven zonder dat Casio dat kan verhinderen.
 • Recht om bezwaar te maken: als uw persoonlijke situatie daar aanleiding toe geeft, hebt u altijd het recht om er bezwaar tegen te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG.
  Als u dan bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan moet Casio daarmee stoppen, tenzij het kan aantonen dat die gegevens worden verwerkt om dwingende en legitieme redenen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of dat uw gegevens worden verwerkt om wettelijke rechten te kunnen doen gelden, uitoefenen of beschermen.
  Wanneer wij uw gegevens voor marketingdoeleinden beheren, dan hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. U kunt uw bezwaar naar het volgende adres sturen:

Casio France

Direction Administrative
Immeuble Iliade Bat A
23 avenue Carnot
91300 MASSY, FRANKRIJK
E-mail: protectiondesdonnees@casio.fr

 • Recht om uw toestemming in het kader van de gegevensbescherming in te trekken: als u in het kader van de gegevensbescherming toestemming voor verwerking hebt gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. In dat geval zijn uw gegevens tot het moment van intrekken legaal verwerkt, want daarvoor had u immers eerder toestemming gegeven.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: als u vindt dat uw gegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, dan kunt u altijd een klacht indienen bij een bestuurlijke of gerechtelijke instantie. Maar u hebt ook het recht om te klagen bij een toezichthouder, met name in de lidstaat waar u woont of werkt, of waar volgens u de regels zijn overtreden.

Bezoek aan onze website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat u de website van Casio bezoekt, slaat ons systeem automatisch de gegevens en informatie van uw computer, tablet of mobiele telefoon op. Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Informatie over uw webbrowser.
 • Informatie over uw besturingssysteem.
 • Informatie over uw internetprovider.
 • Uw IP-adres.
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website.
 • Informatie over de website van waaruit u op onze website bent gekomen.
 • Informatie over websites die u via onze website hebt bezocht.

Deze gegevens worden op ons systeem opgeslagen in zogenoemde logbestanden. Ze worden niet samen met andere persoonsgegevens bewaard. Wij mogen deze gegevens en logbestanden tijdelijk opslaan op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens omdat het systeem uw IP-adres tijdelijk moet kunnen opslaan om onze website goed op uw computer weer te geven. Uw IP-adres mag worden bewaard zolang u op onze site bent.

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de site goed te laten werken. Verder worden ze gebruikt om onze website te optimaliseren en om onze computersystemen veilig te houden. De logbestanden worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden, worden zij gewist of zodanig bewerkt dat zij niet meer tot u te herleiden zijn. Na zeven dagen worden de gegevens in de logbestanden gewist.

Contactformulieren, emulator en opleidingen

Op onze website kunt u via een contactformulier digitaal contact met ons opnemen. Als u dat doet, dan ontvangen wij de ingevoerde gegevens en slaan wij ze op. Daarbij gaat het met name om de volgende gegevens:

 • Uw volledige naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw situatie (docent, student, bedrijf, organisatie enz.)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw opleidingsniveau (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs enz.)
 • De onderwijsinspectie waar u onder valt
 • Uw BRIN-nummer / schooladres
 • Het gebruikte model rekenmachine

Als de gebruiker toestemming heeft gegeven, mogen gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG en ook van artikel 6, lid 1, punt b) of f) van de AVG. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens voor de verwerking van het contactverzoek. Daarna worden de gegevens maximaal drie jaar bewaard. Na afloop van die termijn vragen wij u opnieuw toestemming voor gebruik.

De gebruiker kan die toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment intrekken en bezwaar maken tegen verder gebruik van de gegevens. In dat geval is verder contact niet mogelijk. Alle persoonsgegevens die voor het opnemen van contact zijn vastgelegd, worden in dat geval gewist, tenzij het wettelijk verplicht is om ze te bewaren en verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Bij het verzenden van het bericht worden verder de volgende gegevens opgeslagen:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijdstip waarop u het formulier hebt verzonden

Daarbij worden de gegevens niet aan anderen doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het contactformulier. De persoonsgegevens die bij de verzending worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om onze computersystemen te beveiligen. De persoonsgegevens die bij het verzenden verder nog worden verzameld, worden na uiterlijk zeven dagen gewist. Wij mogen deze gegevens verwerken op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Utilisation de cookies

Als u de website van Casio bezoekt, dan worden niet alleen bovengenoemde gegevens opgeslagen en gebruikt, maar ook verschillende soorten cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen tijdens uw bezoek aan de websites van Casio. Door het plaatsen van cookies kunnen wij verschillende soorten informatie verzamelen.

Alle informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Nieuwsbrief

Berichten van Casio Education

Op de website van Casio kunt u zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan het volgende:

Algemene nieuwsbrief (“Ik word graag lid van de Casio-community om persoonlijke mededelingen en exclusieve aanbiedingen te ontvangen”): wij verzenden deze nieuwsbrief om u te informeren over de laatste nieuwtjes van Casio. En wij delen al onze nieuwsberichten en updates om u te ondersteunen bij het gebruik van onze apparaten. Daarnaast bieden wij u het hele jaar door leuke en extra activiteiten aan.

De gegevens die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief invoert, worden aan ons doorgegeven. Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Uw volledige naam
 • Uw e-mailadres
 • Profiel
 • Niveau
 • De onderwijsinspectie waar u onder valt
 • Het adres van uw instelling
 • Gebruikt(e) model(len) rekenmachine(s) van Casio

Wij hebben uw e-mailadres nodig om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief moet u ons expliciet toestemming geven om u onze nieuwsbrief toe te sturen. Dat doet u door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Kruist u dat vakje aan, dan ontvangt u de berichten van Casio Education op het opgegeven e-mailadres. Kruist u het vakje niet aan, dan geeft u geen toestemming en zullen wij u de berichten van Casio Education niet toezenden.

Na uw bevestiging registreren wij uw e-mailadres en overige gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij mogen dat doen op grond van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Meldt u zich af voor de nieuwsbrief, dan wissen wij uw gegevens.

Mocht u toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief hebben gegeven door het vakje aan te kruisen, maar u later toch bedenken, dan kunt u zich altijd weer afmelden en uw toestemming intrekken. In elke nieuwsbrief staat een link waarop u kunt klikken om u automatisch af te melden. U kunt ook een mail sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke. Gebruik daarvoor het mailadres protectiondesdonnées@casio.fr.

 

Persoonlijke informatie en adviezen

Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief en de community kunt u Casio specifiek toestemming geven om uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw adresgegevens) te verwerken. Wij mogen u dan persoonlijke en individuele informatie en adviezen over producten en diensten van Casio Education sturen, die aansluiten bij uw interesses. Uw gegevens worden maximaal drie jaar bewaard. U kunt hiertegen bezwaar maken door een mail te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Het adres is protectiondesdonnees@casio.fr.

Informatie over het gebruik van de gegevens en de analyse van uw gedrag vindt u in alle formulieren op casio.education.fr en is dus altijd beschikbaar als u contact opneemt via de website van Casio Education.

Slechts enkele van de gegevensvelden worden gebruikt om de berichten van Casio gericht te kunnen versturen.

Reclame wordt alleen gepersonaliseerd op basis van door onszelf gegenereerde gegevens, en niet met gegevens van derden.

Verzamelen van gepersonaliseerde gegevens

In voorkomend geval verzamelen wij langs andere wegen en bij evenementen van Casio Education aanvullende gegevens over uw gewoontes en voorkeuren.

Zo kunnen wij persoonsgegevens verzamelen als wij contact met u hebben per post, e-mail of telefoon, maar ook uit berichten op sociale media, apps en gesprekken met onze klantenservice.

Wij mogen dat dan doen omdat u toestemming hebt gegeven of omdat van een gerechtvaardigd belang sprake is, zoals bedoeld in de punten a) en f) van artikel 6, lid 1 van de AVG. Deze gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt. Daarbij houden we rekening met het doel waarvoor zij worden verzameld en waarborgen wij uw privacy.

Wij zullen alleen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken wanneer dat echt nodig is voor het doel dat wij nastreven en zullen deze gegevens actueel houden.

Zij kunnen worden gebruikt om onze kennis over klanten te verbeteren (klantbeheer) of om uw aanvraag te verwerken

Verder gebruiken wij de gegevens die wij bij uw bezoek aan onze website verzamelen om het gebruik van de site te vergemakkelijken en om onze systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

Tot slot zullen wij de persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG) omdat Casio zich moet houden aan diverse verplichtingen uit de geldende wet- en regelgeving. Wij moeten dus sommige gegevens verwerken om aan deze verplichtingen te voldoen.

De berichten die door Casio worden verzonden, maken geen inbreuk op de belangen van betrokkenen. Alle door Casio verzamelde gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, onder eerbiediging van uw privacy. Het gedrag van minderjarigen wordt niet geanalyseerd.

Op de website kan nergens een gebruikersnaam worden ingevoerd (artikel 25, lid 1 van de wet Gegevensbescherming). Persoonsgegevens van individuen mogen wij zonder hun toestemming niet openbaar maken op de website van Casio Education.Er zijn specifieke technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder het stelselmatig pseudonimiseren van gegevens.

Verstrekking van gegevens aan derden

Algemene uitgangspunten

In algemene zin verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan dienstverleners, commerciële partners, verbonden ondernemingen en andere derden als dat is toegestaan op grond van de geldende privacywetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere ondernemingen binnen de Casio-groep (Casio Tokyo, Casio Europe) als dat is toegestaan op grond van de geldende privacywetgeving. In dit verband heeft de Europese Commissie op 23 januari 2019 overeenkomstig artikel 45, lid 3 van de AVG bij uitvoeringsbesluit (Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/419) vastgesteld dat Japan een passend beschermingsniveau voor gegevens waarborgt.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een ander land dan waar u zich bevindt.De gegevens die met Casio Tokyo worden gedeeld, worden alleen verwerkt als wij daarom vragen.

Door het sluiten van passende overeenkomsten over de doorgifte van gegevens op basis van artikel 46, lid 2, punt c) van de AVG onder toezicht van de bevoegde toezichthoudende instantie overeenkomstig artikel 46, lid 3, punt a) gaan wij na of alle ontvangers buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau voor de gegevens waarborgen en of passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om uw gegevens te beschermen en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan door ons gemachtigde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verrichten (uitvoering van de opdracht). Deze dienstverleners kunnen aan Casio verbonden zijn, maar het kunnen ook externe dienstverleners zijn. In dat geval zullen wij ons houden aan de strenge nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners moeten zich houden aan onze aanwijzingen en aan de strenge contractuele beperkingen die voor de verwerking van persoonsgegevens gelden. Verwerking is dan uitsluitend toegestaan als dat nodig is om de diensten namens ons te kunnen uitvoeren of om wettelijke eisen te kunnen naleven. Wij stellen de rechten en verplichtingen van onze dienstverleners op het gebied van persoonsgegevens vooraf vast.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een derde verstrekken als wij daartoe wettelijk of op grond van een wettelijke procedure verplicht zijn, of om onze producten en diensten te kunnen leveren en beheren. Bovendien kunnen wij verplicht worden om inlichtingen te verstrekken aan een opsporingsinstantie of een andere autoriteit. Als informatie moet worden doorgegeven met het oog op de samenwerking met u, en dus met het oog op de verrichting van diensten voor u, of als u toestemming verleent, mogen wij ook gegevens doorgeven. In algemene zin moet, ook bij audits, het verstrekken van gegevens worden voorkomen.

Webhosting

Onze website, en dus ook uw gebruikersaccount, is ondergebracht bij een externe dienstverlener. Lees hier meer over onze dienstverlener.

Onze dienstverlener heeft uitsluitend toegang tot uw gegevens als wij daarvoor opdracht geven (verwerkingsopdracht). Onze dienstverlener treft daarnaast vergaande technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze partner geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dat nodig is om de afgesproken diensten te kunnen verrichten of onze dienstverlener daartoe wettelijk verplicht is, of op grond van een bindende aanwijzing van een overheidsinstantie of een andere wettelijk bevoegde instantie. De gegevens die in dat geval worden doorgegeven, worden tot het vereiste minimum beperkt. Onze dienstverlener slaat alle informatie alleen op servers in Zwitserland op.

Onze dienstverlener moet zich houden aan onze aanwijzingen en aan de strenge contractuele beperkingen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerking is dan uitsluitend toegestaan als dat nodig is om de diensten namens ons te kunnen uitvoeren of om wettelijke eisen te kunnen naleven. Met betrekking tot persoonsgegevens stellen wij vooraf de rechten en verplichtingen van onze dienstverlener nauwkeurig vast.

Artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG is hierbij de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens worden verwerkt om ons gebruik te kunnen laten maken van de server van onze dienstverlener. Onze dienstverlener slaat uw gegevens niet langer op dan nodig is voor bovengenoemd doel.

Databasebeheer

Met het oog op de ontwikkeling van de app en het beheer van databases werken wij samen met externe dienstverleners.

De dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot uw gegevens voor zover onze aanwijzingen daartoe strekken (verwerkingsopdracht). Onze dienstverleners treffen daarnaast vergaande technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze dienstverleners geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dat nodig is om de overeengekomen diensten te kunnen verrichten of zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of op grond van een bindende aanwijzing van een overheidsinstantie of een andere wettelijk bevoegde instantie. De gegevens die in dat geval worden doorgegeven, worden tot het vereiste minimum beperkt.

Onze dienstverleners moeten zich houden aan onze aanwijzingen en aan de strenge contractuele beperkingen die voor de verwerking van persoonsgegevens gelden. Verwerking is dan uitsluitend toegestaan als dat nodig is om de diensten namens ons te kunnen uitvoeren of om wettelijke eisen te kunnen naleven. Wij stellen de rechten en verplichtingen van onze dienstverleners op het gebied van persoonsgegevens vooraf vast.

Artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG is hierbij de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens worden verwerkt om onze dienstverleners onze databases voor ons te kunnen laten beheren. Onze dienstverleners bewaren uw gegevens niet langer dan daarvoor nodig is.

Beveiligingsnormen

Casio hanteert fysieke, technische en administratieve beveiligingsnormen om persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de geheimhouding van persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast mogen zij de gegevens in geen geval gebruiken voor doeleinden die wij niet hebben goedgekeurd.

Telefonische verkoop en het verbod daarop

Als u niet wilt dat verkopers u bellen, dan kunt u zich gratis aanmelden voor het bel-me-niet-register dat is ingesteld op grond van artikel L223-1 van de Franse consumentenwet. Ga daarvoor naar www.bloctel.gouv.fr. Staat u in dit register, dan mag u niet telefonisch worden benaderd door Casio France of een van haar partners, tenzij u al klant bent (geweest).

Bemiddeling en geschillen

Bij een geschil kunt u als klant eerst contact opnemen met de Service Coordination van Casio France (service-coordination@casio.fr) om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich wenden tot de online bemiddelingsdienst van het Centrum voor Bemiddeling en Arbitrage (CMAP) uit Parijs. Daarvoor gaat u naar http://www.cmap.fr/ of schrijft u naar CMAP (Service Médiation de la Consommation) - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Parijs, Frankrijk.

Het CMAP kan uw verzoek alleen in behandeling nemen als u het volgende vermeldt: uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer, en verder de volledige naam- en adresgegevens van onze onderneming, een korte uiteenzetting over wat er is gebeurd en informatie (met bewijsstukken) over de stappen die u eerder hebt ondernomen.

Volgens de regels voor bemiddeling moet een consumentengeschil eerst schriftelijk worden voorgelegd aan de coördinatie-afdeling (Service Coordination) van Casio France voordat u bij het CMAP om bemiddeling kunt vragen.

De bemiddelaar neemt geen geschillen in behandeling als het verzoek daartoe duidelijk ongegrond of onredelijk is, als het geschil eerder is behandeld door, of nog in behandeling is bij een andere bemiddelaar of een rechtbank, als de klant zijn of haar verzoek meer dan een jaar na de schriftelijke klacht bij de Service Coordination de Casio France heeft ingediend, als de bemiddelaar niet bevoegd is om het geschil te behandelen of als de consument niet kan aantonen dat hij of zij eerst heeft geprobeerd tot een oplossing voor het geschil te komen door bij de Service Coordination van Casio France een schriftelijke klacht in te dienen op de manier die eventueel in de overeenkomst wordt voorgeschreven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Daarom adviseren wij u om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te raadplegen. U blijft dan op de hoogte van wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 december 2022.